Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inleiding
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen ST3RK en de Klant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten. Klant verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat van onderstaande artikelen. ST3RK heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal ST3RK bekend maken via de website www.st3rk.nl

Artikel 2. Begripsbepalingen
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:
2.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ST3RK en de Klant waarop ST3RK deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.
2.3 Content: Inhoud van de Website zoals foto’s, video’s, teksten en andere vormen van communicatie uitingen, die door ST3RK in opdracht van de Klant dan wel door de Klant zelf of door derden op de Website wordt geplaatst.
2.4 De Klant: De wederpartij met wie ST3RK een overeenkomst heeft gesloten.
2.5 ST3RK wordt verstaan de eenmanszaak gevestigd in Diemen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61747009.
2.6 ST3RK Content: De door ST3RK op de Website geplaatste Content (niet afkomstig van de Klant), zoals foto’s, video’s, teksten en andere vormen van communicatie uitingen.
2.7 Domeinnaam: het adres waarop de Website van een klant op het Internet gevonden kan worden en eventueel gekoppeld aan emailadressen.
2.8 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;
2.9 Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de Website inclusief Content is opgeslagen.
2.10 Website: De door ST3RK voor de Klant ontwikkelde Website waarbij Hosting en eventueel e-mailadressen aan toebehoren.

Artikel 3: Toepassing van deze voorwaarden
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen ST3RK en de Klant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.
3.4 Voor specifieke producten en/of diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming van deze voorwaarden
4.1 Alle door ST3RK gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een door ST3RK ter beschikking gesteld bestelformulier volledig is ingevuld en de daarbij gestelde voorwaarden door Klant zijn aanvaard.
4.3 ST3RK stuurt Klant altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

Artikel 5. Dienstverlening
5.1 ST3RK zal haar uiterste best doen om de Website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.
5.2 ST3RK zal haar uiterste best doen het product/dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 De dienstverlening die betrekking heeft op het Pakket Sterker bestaat uit:
a. Voor zover van toepassing, het registreren en/of verhuizen van een Domeinnaam.
b. Het inrichten en opleveren van de Website inclusief CMS.
c. Voor zover van toepassing, het hosten van de Website op een Server van ST3RK.
d. Het aanmaken van maximaal 3 e-mailadressen, te gebruiken via webmail, behorende bij de Domeinnaam.
e. Het leveren van service en ondersteuning op de techniek van de Website.
5.4 ST3RK is gerechtigd de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld
onderhoudswerkzaamheden, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding.
5.5 ST3RK is gerechtigd de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding.
5.6 ST3RK zal haar uiterste best doen tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

Artikel 6. Verplichtingen van de Klant
6.1 De Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden.
De Klant zal onder meer ST3RK alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.
6.2 Klant verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheidsgetrouw te zijn verleend.
6.3 Klant stelt ST3RK zo spoedig mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van relevante gegevens.
6.4 Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij ST3RK hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
6.5 Het is de Klant verboden de producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.
6.6 Klant vrijwaart ST3RK volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding.

Artikel 7. Betaling
7.1 St3rk zal de door Klant verschuldigde bedragen aan de Klant factureren. St3rk mag daarbij elektronische facturen uitreiken. St3rk heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
7.2 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
7.3 Indien de Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. St3rk is alsdan gerechtigd zonder nadere mededeling levering van Diensten op te schorten.
7.4 Indien de de Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
– Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand als dat hoger is;
– Klant is binnen de wettelijke grenzen administratiekosten verschuldigd voor de vervolgstappen;
– Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
– De voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

Artikel 8. Domeinnaam
8.1 Indien de Klant niet beschikt over een Domeinnaam zal ST3RK de Domeinnaam registreren.
8.2 ST3RK zal haar uiterste best doen om een gewenste Domeinnaam te registreren. ST3RK kan echter geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden.
8.3 Indien de Klant reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor een ST3RK Website dient de klant in het kader van de Overeenkomst deze over te dragen aan ST3RK.

Artikel 9. Ontwikkeling en oplevering website
9.1 Na bestelling van het Website pakket neemt ST3RK contact op met Klant in het kader van oplevering. In het geval dat de klant een bestaande website situatie heeft zal ST3RK klant de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar ST3RK te maken.
9.2 Klant verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar ST3RK mogelijk te maken.
9.3 ST3RK draagt zorg, zover de techniek ST3RK hier niet in beperkt, de Website zo veel mogelijk in de huisstijl van de Klant in te richten.
9.4 ST3RK plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van de Klant voor zes pagina’s.
9.5 Na inrichting en plaatsing stuurt ST3RK de klant een opleveringsmail met daarin een tijdelijke url van de Website. De Klant heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan ST3RK. Indien deze worden geaccepteerd zal ST3RK de aanpassingen verwerken en de aangepaste Website opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de Website als geaccepteerd.
9.6 De Website wordt geacht te zijn geaccepteerd door de Klant wanneer de Klant binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in artikel 9.5 genoemde aanpassingsronde.
9.7 Klant garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.
9.8 Klant garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.
9.9 ST3RK is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.

Artikel 10. Hosting
10.1 Voor zover van toepassing, gedurende de overeenkomst zal ST3RK aan de Klant Hosting verlenen ten behoeve van de bereikbaarheid. De Website zal in het kader van technische mogelijkheden, beheer en bereikbaarheid alleen op een ST3RK Server kunnen worden gehost.
10.2 ST3RK zal uiterste best doen de Server en Website te beveiligen tegen onbevoegde toegang.

Artikel 11. Service en ondersteuning
11.1 Klant heeft na oplevering van de Website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening.
11.2 Indien de Klant “Pakket Sterker” heeft afgenomen draagt ST3RK namens de klant zorg voor gewenste aanpassingen aan de Content.
11.3 ST3RK is ten alle tijden gerechtigd de door de Klant gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 12. Licentieovereenkomst software
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan ST3RK en of haar licentiegevers. De Klant kan nooit nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht.
12.2 Gedurende de overeenkomst verleent ST3RK de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door de Klant, en alleen voor gebruik van haar organisatie, op de manier zoals beschreven in de Documentatie.
12.3 Het is de Klant niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de Software of documentatie te modificeren, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren, te verhuren, of te leasen.
12.4 Het is de Klant niet toegestaan reverse engineering uitvoeren op de Software en mag de software op generlei wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere wijze afleiden.

Artikel 13. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst
13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Klant is gerechtigd op ieder moment de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van maximaal één maand opzegtermijn.
13.2 De looptijd wordt berekend van het moment van dat de overeenkomst wordt gesloten.
13.3 Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen. Eenzijdige beëindiging kan te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Hierbij dienen de tot dan toe verrichte werkzaamheden (gewerkte uren), door St3rk te worden vergoed door de Opdrachtgever.
13.4 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt St3rk de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
13.5 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal St3rk de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten en een mogelijk nieuwe prijsopgave doen.