Privacyverklaring

St3rk, gevestigd aan Gerrit Rietveldsingel 265
1112ZB Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.St3rk.nl Gerrit Rietveldsingel 265
1112ZB Diemen 0612431788

S. Heath is de functionaris Gegevensbescherming van St3rk 
Zij is te bereiken via info@St3rk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
St3rk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@St3rk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
St3rk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling.
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren.
• St3rk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee te website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• St3rk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
St3rk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van St3rk tussen zit. St3rk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Amaculus: voor het opslaan van NAW gegevens, ontwikkelde websites, facturen, abonnementen, hostingpakketten en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.
 • Amaculus: voor het indienen van de BTW-omzet.
 • Website CMS: voor het versturen van nieuwsbrieven en ingevulde contactformulieren.
 • Mailchimp: voor het versturen van nieuwsbrieven.
 • MacOS X bestandsbeheer: voor het opslaan van projectbestanden en hostinggegevens.
 • E-mailcliënts: alle e-mail, om eerdere communicatie terug te kunnen zoeken.
 • Hostingbackups: Iedere nacht wordt er een backup van de hosting gemaakt en op de server opgeslagen. Periodiek worden deze backups ook opgeslagen op andere opslagmedia. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
St3rk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam:
– Gegevens worden bewaard tot dat de klant geen gebruik meer maakt van de diensten van St3rk. Het bewaren van dezepersoonsgegevens zijn van belang om facturen op te stellen.

Adresgegevens:
– Gegevens worden bewaard tot dat de klant geen gebruik meer maakt van de diensten van St3rk. Het bewaren van deze persoonsgegevens zijn van belang om facturen op te stellen.

Telefoonnummer:
– Gegevens worden bewaard tot dat de klant geen gebruik meer maakt van de diensten van St3rk. Het bewaren van deze persoonsgegevens zijn van belang om facturen op te stellen.

E-mailadres:
– Gegevens worden bewaard tot dat de klant geen gebruik meer maakt van de diensten van St3rk. Het bewaren van deze persoonsgegevens zijn van belang om facturen/bevestigingen te versturen naar de klant.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website:
– Gegevens uit Google Analytics worden gebruikt om www.St3rk.nl te verbeteren. De gegevens worden 25 maanden door Google Analytics opgeslagen.

Hostingbackup:
Duur: Maximaal 3 jaar na opheffen hostingpakket.

Reden: St3rk wil de mogelijkheid bieden om oude websites en bestanden na opheffen van het hostingpakket te overhandigen aan de bijbehorende klant.

Delen van persoonsgegevens met derden
St3rk verstrekt geen gegevens aan derden voor marketingdoelstellingen of verkoop.

Wij maken verder gebruik van de hostingpartij waarmee wij zijn verbonden, die alleen inloggegevens van jouw website ontvangt, als er een probleem op de website optreedt die St3rk niet kan oplossen. De hostingprovider zal deze gegevens altijd veilig behandelen en nooit doorspelen aan derden. De doorgegeven inloggegevens zullen, na het oplossen van het probleem, altijd vernieuwd worden.

Verder verstrekken wij jouw voor- en achternaam, adres, e-mail en telefoonnummer aan SIDN (domeinregistratie), zodat de website op jouw naam wordt gezet. Met deze handeling is St3rk geen domeinhouder meer, maar alleen nog maar het administratieve persoon van de website. Jij bent dan benoemt tot de eigenaar van het domein.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
St3rk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door St3rk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@St3rk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

St3rk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Melding van datalekken
Wanneer er een datalek plaats zal vinden, zal dit door St3rk worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
St3rk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@St3rk.nl

Hyperlinks naar andere internetsites
Deze website heeft links naar websites van andere bedrijven. St3rk registreert het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites niet en onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.

Wijzigingen
St3rk behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.